Heeft u vragen? Neem dan contact op: 030 2270665

€5,95 bezorgkosten per totale bestelling

Zakelijke voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt bedoeld met:

 1. BezorgBakkie: de vennootschap onder firma BezorgBakkie, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77964640 en gevestigd te Utrecht.
 2. Consument: de privépersoon of ondernemer die een product of dienst afneemt via het platform.
 3. Handelaar: degene die via het platform een product of dienst aanbiedt.
 4. Platform: de website met de achterliggende software, database, digitale. betaalmogelijkheden waarop de handelaar producten en diensten aan kan bieden en waarop de consument een product of dienst kan afnemen.
 5. Marktkraam: een visueel afgescheiden deel op het platform waarop de handelaar zijn product kan aanbieden aan de consument

 

 1. Registratie handelaar

De handelaar die gebruik wil maken van het platform moet zich registreren bij BezorgBakkie. Een handelaar wordt alleen ingeschreven als tenminste de volgende gegevens worden verstrekt:

 1. Recent uittreksel Handelsregister of inschrijvingsnummer handelsregister KvK.
 2. Recent legitimatiebewijs van degene die namens de handelaar en volgens het handelsregister bevoegd is de handelaar te vertegenwoordigen.
 3. Het fysieke adres waar handelaar is gevestigd (in Nederland of België).
 4. Het postadres van handelaar en e-mailadres.
 5. Het telefoonnummer van handelaar waarop hij tussen 9 en 18.00 uur tenminste 90% van de tijd bereikbaar is.
 6. Het IBAN-nummer en de tenaamstelling van de bankrekening van handelaar.
 7. Het BTW-nummer van handelaar.

BezorgBakkie kan naar eigen inzicht aanvullende gegevens verlangen van handelaar. BezorgBakkie is niet verplicht een inschrijving van handelaar te accepteren.

 

 1. Provisie
 2. De handelaar is een provisie verschuldigd van 10% (inclusief BTW) van de betaalde verkopen.
 3. BezorgBakkie heeft het recht de provisie aan te passen en/of over te gaan op een abonnementsvorm.

 

 1. Plaatsing producten en diensten op platform

Om het marktgevoel via het platform zo veel als mogelijk te benaderen, geldt voor de plaatsing van producten het volgende:

 1. De producten behoren tot eenzelfde branche of categorie van producten.
 2. De producten worden ter plaatsing aangeboden aan BezorgBakkie. BezorgBakkie zorgt er vervolgens voor dat de producten op het platform voor consumenten zichtbaar zijn.
 3. Producten dienen te voldoen aan alle wettelijke eisen, mogen niet aanstootgevend zijn, mogen geen misbruik maken van omstandigheden en mogen geen inbreuk maken op intellectuele eigendoms-, merk- en/of auteursrechten etc.
 4. Handelaar dient aan BezorgBakkie de foto’s, omschrijving, de prijs en andere gegevens te verstrekken waarmee het product op het platform geplaatst kan worden.
 5. De foto’s en teksten die handelaar aan BezorgBakkie verstrekt dienen juist te zijn en mogen niet van een vergelijkbaar product zijn van een ander merk o.i.d. Op de foto’s en teksten mogen geen auteursrechten of andere rechten van derden rusten als door plaatsing op het platform het auteursrecht of andere rechten van die derden wordt geschonden.
 6. Producten die handelaar op het platform plaatst mogen door handelaar of andere ondernemingen waarover handelaar zeggenschap heeft, elders niet voor een lagere prijs worden aangeboden.
 7. Op het platform worden voor handelaar geen links naar andere sites of locaties geplaatst.
 8. Handelaar moet leveren voor de aangeboden prijs.
 9. Handelaar dient zorg te dragen voor voldoende voorraad. Mocht er geen voorraad meer dreigen te zijn, dient handelaar dit minimaal 2 uur van te voren telefonisch of per e-mail door te geven aan BezorgBakkie.
 10. Mits een product bij handelaar uitverkocht is, is BezorgBakkie gerechtigd om hetzelfde product bij een andere handelaar te kopen. De betaling van de consument zal dan ook aan de andere handelaar plaatsvinden.

 

 1. Gegevens die BezorgBakkie verstrekt aan handelaar na bestelling via platform

Kort nadat een consument een product van handelaar op het platform heeft besteld en betaald, ontvangt handelaar een e-mail/bericht via de app van het platform waarop van de consument zijn vermeld:

 1. Naam, adres, postcode, woonplaats.
 2. Telefoonnummer (indien nodig i.v.m. aflevering product).
 3. E-mailadres.
 4. Het bestelde product c.q. bestelde producten en aantal bestelde producten.
 5. Het bedrag dat de consument heeft betaald.

De gegevens van de consument die handelaar van BezorgBakkie ontvangt, mag handelaar alleen gebruiken om de overeenkomst tussen handelaar en consument uit te voeren. Handelaar mag de gegevens niet met een ander doel opslaan of voor enig ander doel gebruiken.

 

 1. Levering producten door handelaar aan BezorgBakkie
 2. Door plaatsing van een order door consument op het platform, komt een overeenkomst tussen handelaar en consument tot stand.
 3. Handelaar overhandigt de bestelling aan de bezorger van BezorgBakkie voor de afgesproken bezorgtijd op een manier die past bij het product. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele wettelijke eisen. Bij versproducten betekent dit dat deze worden geleverd overeenkomstig de HACCP voorwaarden.

 

 1. Uitbetaling door BezorgBakkie aan handelaar

BezorgBakkie betaalt aan handelaar het bedrag uit dat BezorgBakkie voor handelaar heeft ontvangen, waarbij met het volgende rekening moet worden gehouden:

 1. BezorgBakkie houdt op het bedrag 10% provisie in.
 2. Uitbetaling vindt plaat via een Stripe account. BezorgBakkie zal dit binnen 5 werkdagen overmaken.
 3. BezorgBakkie mag op de uitbetaling uitgaven inhouden die BezorgBakkie voor handelaar heeft gedaan.
 4. BezorgBakkie mag met uitbetalingen wachten indien BezorgBakkie wordt betrokken in een geschil tussen handelaar en consument tot het bedrag waarover het geschil kan gaan. Is BezorgBakkie redelijkerwijs gehouden aan consument een vergoeding of terugbetaling te doen in dat geschil, dan is BezorgBakkie gerechtigd deze vergoeding in te houden op de uiteindelijke uitbetaling.
 5. Eventuele terugbetalingen door handelaar aan consument, verlagen de provisie niet.

 

 1. Verhouding handelaar en consument
 2. Handelaar is verplicht zelf alle wettelijke bepalingen na te komen en te zorgen dat consument alle rechten worden verleend waarop de consument volgens de wet aanspraak kan maken. Dit betekent o.a.:
  • er is sprake van koop op afstand. Een particuliere consument heeft meestal 14 dagen bedenktijd m.u.v. bederfelijke producten.
  • handelaar zorgt er voor dat een particuliere consument een product waarvoor bedenktijd geldt binnen de wettelijke bedenktijd aan handelaar kan retourneren.
  • een consument heeft recht op een deugdelijk product.
  • handelaar verleent een consument wettelijke garantie en staat in voor de deugdelijkheid van het door handelaar geleverde product.
  • bij de levering van voedingsmiddelen voldoet de handelaar aan de HACCP wetgeving.
 3. Handelaar zorgt er voor dat consument binnen 4 dagen na retourontvangst van de producten de koopsom terug ontvangt als consument gebruik maakt van het wettelijk recht op bedenktijd.
 4. Heeft handelaar aan BezorgBakkie niet laten weten dat de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van consument komen, dan vergoedt handelaar aan consument ook de kosten van de retourzending binnen de bedenktijd.
 5. Handelaar streeft er in het algemeen naar klachten van consumenten binnen 48 uur na ontvangst van de klacht op te lossen.

 

 1. Verhouding BezorgBakkie en handelaar
 2. BezorgBakkie zorgt er voor dat handelaar gebruik kan maken van het platform. BezorgBakkie streeft daarbij een perfecte bereikbaarheid van het platform na, maar is niet aansprakelijk indien het platform op enig moment niet bereikbaar is of niet functioneert.
 3. BezorgBakkie zal het platform up-to-date houden en zal proberen nieuwe functionaliteiten toe te voegen.
 4. BezorgBakkie streeft er naar de producten van handelaar zo aantrekkelijk als mogelijk te presenteren. Als handelaar dat wil, kan BezorgBakkie handelaar ondersteunen bij de presentatie. Bijvoorbeeld door te adviseren inzake teksten en foto’s.
 5. BezorgBakkie heeft het recht producten van handelaar van het platform te verwijderen, bijvoorbeeld als:
  • over producten meerdere klachten binnen zijn gekomen
  • de producten niet voldoen aan de omschrijvingen of foto’s op het platform
  • producten niet legaal in Nederland en/of België verkocht mogen worden
  • sprake is van namaak merkproducten
  • producten door handelaar elders goedkoper worden aangeboden
  • producten als aanstootgevend kunnen worden aangemerkt
  • producten niet geschikt zijn voor bezorging
  • geen controle voor verzending van producten mogelijk is op bijvoorbeeld een geldende leeftijdslimiet
 6. BezorgBakkie kan een handelaar -zo nodig per direct- van het platform uitsluiten als:
  • producten van handelaar op basis van voorgaande bepaling binnen een half jaar meer dan twee maal zijn geweigerd of binnen een jaar meer dan drie maal
  • BezorgBakkie per half jaar bij meer dan 5% van de verkopen door handelaar klachten krijgt van consumenten, per maand bij meer dan 7,5% van de verkopen en per dag meer dan 10% van de verkopen
  • handelaar veroordeeld is voor de verkoop van namaak merkartikelen, illegale artikelen e.d.
  • handelaar naar de mening van BezorgBakkie in strijd met de belangen van het platform handelt

 

 1. Looptijd overeenkomst BezorgBakkie en handelaar
 2. De overeenkomst tussen BezorgBakkie en handelaar wordt aangegaan voor een periode tijdens de pilot van 2 maanden. Daarna wordt de overeenkomst stilzwijgend telkens met 6 maanden verlengd, tenzij handelaar of BezorgBakkie de overeenkomst 1 maand voor het verstrijken van de overeenkomst opzegt.
 3. Opzegging van de overeenkomst kan plaatsvinden bij aangetekend schrijven of e-mail mits de ontvangst daarvan uitdrukkelijk door de andere partij wordt bevestigd (geen automatische ontvangstbevestiging).
 4. De overeenkomst wordt per direct beëindigd zonder dat enig recht op teruggaaf bestaat als:
  • handelaar op grond van artikel 9.e. door BezorgBakkie wordt uitgesloten van het platform
  • handelaar failliet wordt verklaard
  • handelaar overlijdt
  • BezorgBakkie vanaf 7 dagen nadat BezorgBakkie door handelaar in gebreke is gesteld aantoonbaar in gebreke blijft
  • handelaar tussentijdse wijziging van deze voorwaarden niet aanvaardt
 5. BezorgBakkie kan te allen tijden, per direct en zonder opgaaf van redenen de overeenkomst beëindigen.

 

 1. Beperking aansprakelijkheid BezorgBakkie

BezorgBakkie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die handelaar lijdt doordat BezorgBakkie tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst.

 

 1. Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. Bij wijziging van de voorwaarden zal BezorgBakkie handelaar per e-mail van de wijziging op de hoogte stellen. Indien handelaar de wijziging niet accepteert, zal de overeenkomst tussen BezorgBakkie en handelaar overeenkomstig artikel 10.c. ontbonden worden.

 

 1. Nederlands recht

Op deze voorwaarden zijn Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Communicatie
  1. Om producten te plaatsen op het platform kan gebruik worden gemaakt van het volgende e-mailadres: info@bezorgbakkie.nl of door in te loggen op www. Bezorgbakkie.nl
  2. BezorgBakkie is op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummers: +302270665 (kantoor De Meern), +31655212798 (Jeroen Coopman), +31653778553 (John Gruter).
  3. Beëindiging van de overeenkomst kunt u per post zenden naar: BezorgBakkie,               Strijkviertel 36-F 3454 PM De Meern of per e-mail naar: info@bezorgbakkie.nl